2024 WINNERS

Congratulations to the winners of the 2024 Competition!

Diploma (Honorable Mention)

Zhiyuan Bao, China
Qiuyi Qian, China
Hao Yuan, China

Third prize

Aurėja Adomaitytė, Lithuania
Junyou Deng, China
Zeynep Eker, Turkey
Ruihan Hu, China
Enhao Ji, China
Zhengmin Mao, China
Qitian Mo, China
Marijonas Šimkus, Lithuania
Xu Tian, China
Yaoji Wang, China


Second prize

Yanxi Chen, China
Ziyue Dong, China
Konglong Fan, China
Aiden Kang, USA
Myroslava Kozintseva, Ukraine/Lithuania
Burcu Kuvvet, Turkey
Jiayu Li, China
Haofeng Li, China
Anrui Li, China
Anqi Li, China
Yuchen Tao, China
Yuchen Zhang, China
Kaige Zhang, China
Junzhe Zhao, China

Soulists Woodwind Quintet (Jian Huang, Lian Duan, Ke Zhao, Xiaohang Xu, Yunfei Li), China

First prize

NİLDA ALTUĞ, Turkey
ELİF ANASTASİA ÇAVDAR, Turkey
Ruslan Ermakov, USA
Yan Fang, China
Andrew Y. Lu, U.S.A.
Viola Tsao, Austria